Spotkanie podsumowujące efekty pilotażu na terenie trzech makroregionów

W dniu 29 stycznia 2021 roku, w godzinach 9.00-12.00, odbyło się spotkanie w formie zdalnej dla przedstawicieli projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele projektów:

– „Liderzy kooperacji”, realizowanego w ramach Makroregionu I, obejmującego województwa lubelskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie i świętokrzyskie.

– „Kooperacja – efektywna i skuteczna” realizowanego w ramach Makroregionu II, obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie.

– „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin” realizowanego w ramach Makroregionu III, obejmującego województwa śląskie, opolskie, małopolskie i łódzkie.

Celem spotkania była konsolidacja działań zespołów projektowych wokół przygotowania księgi rekomendacyjnej, omówienie wniosków z testowania modeli kooperacji w trzech makroregionach oraz opracowanie rekomendacji w oparciu o doświadczenia z praktyki wdrożeniowej. Podsumowano także efekty pilotażu oraz zrealizowane działania projektowe.