Erasmus +

logo erasmusa

.

Partnerzy projektu
  • Kind & Gezin (Belgia)
  • Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen (Belgia)
  • THL - The National Institute for Health and Welfare (Finlandia)
  • Family Center Mala Ulica (Słowenia)
  • Uniwersytet w Tromsø (Norwegia)
  • CBnR UMK (Polska)
Cel

Pomimo różnic w dzisiejszym świecie  przed rodzinami stają podobne wyzwania. Badania pokazują, iż jakość wczesnej edukacji jest niezwykle ważna dla dzieci, gdyż to ona wyznacza ich późniejszą trajektorię życiową. Celem ECEC (Early Childhood and Care) jest zwiększenie dostępności zintegrowanych usług wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi oraz ich integrację, w taki sposób, aby wesprzeć wszystkie rodziny z małymi dziećmi, a w szczególności te, które borykają się z  różnorakimi  problemami związanymi z ubóstwem, biedą, uzależnieniami bezrobociem. Duże trudności w dostępie do wysokiej jakości edukacji posiadają również rodziny imigranckie oraz rodziny mniejszości narodowych, dla których determinującą barierą staje się język. Ma to przyczynić się do prawidłowej realizacji praw dziecka w postaci wysokiej jakości edukacji szkolnej i wczesnoszkolnej dla wszystkich dzieci bez wyjątku.

Opis działania

Wszystkie działania koncentrują się na tematyce zwiększenia dostępności usług wczesnej edukacji szkolnej i wczesnoszkolnej oraz opieki nad dziećmi tak, aby wesprzeć wszystkie rodziny z małymi dziećmi. Podejmowane rozmowy i wymiana dobrych praktyk, inspiracji będą miały miejsce podczas cyklicznie odbywających się 3 dniowych wizyt studyjnych. Każdy partner jest zobowiązany przygotować spotkanie IAS w swoim kraju, które koncentruje się na poszczególnych z góry określonych tematach. Podczas wizyt zostanie podjęty temat stworzenia i uruchomienia platformy IAS, która będzie rzeczowym rezultatem spotkań. 

Rezultaty

Podjęcie rozmów na arenie międzynarodowej dotyczących tematyki zintegrowanych usług oraz ich dostępności dla wszystkich rodzin z małymi dziećmi - mające na celu wymianę dobrych praktyk i doświadczeń między partnerami. Sieć kontaktów zapewni także informację, współpracę i wymianę spostrzeżeń z poszczególnymi krajami. Ponadto rezultatem będzie stworzenie międzynarodowej platformy internetowej IAS przez partnerów z inspirującymi zaleceniami, wytycznymi  dot. ECEC (platforma będzie dotykała 3 poziomów działań : badań, praktyki i polityki społecznej). Wszystkie te działania mają gwarantować, że żadne dziecko z powodu barier w dostępie do wysokiej jakości edukacji nie pozostanie wykluczone społecznie – ten postulat powinien stać się to celem nadrzędnym wszystkich państw europejskich.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną projektu.

  Link do strony projektowej 

.