Obszary badawcze

Obszary badawcze Centrum Badań nad Rodziną WNP UMKlogo CBNR

1. Integracja usług na rzecz rodzin dysfunkcyjnych – konteksty teoretyczne i praktyczne
2. System ochrony dziecka i rodziny – badania eksploracyjne i porównawcze
3. Sytuacja rodzin w Polsce i w Europie (badania ciągłe)
4. Procesy dezintegracji struktur rodzinnych oraz ich społeczne i ekonomiczne konsekwencje
5. Uwarunkowania procesu reintegracji rodzin w kontekście powrotów dzieci z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych
6. Diagnoza i ewaluacja działań w obszarze pomocy społecznej
7.  Innowacyjne metody pracy z rodzinami w kryzysie
8.  Uwarunkowania rozpadu i perspektywy wspierania małżeństw w kryzysie
9.  Jakość życia rodzin i dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
10. Transgresja ku wielodzietności – jak rodziny doświadczają narodzin trzeciego i kolejnych dzieci
11. Familiocentryzm – nowe spojrzenie na rodzinę
 

praca